ജില്ലയെക്കുറിച്ച്

പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ പതിനാലു ജില്ലകളില്‍ തീരദേശമില്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. 32 മുതല്‍ 40 കീലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുളള പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിന്റെ കവാടം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വിനോദസഞ്ചാരപരമായും കൂടാതെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും വിപുലവും വിസ്തൃതവുമായ സമീപനമാണ് ജില്ല കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പ്രധാനമായ സാമ്പത്തിക രംഗം കൃഷിയാണ്. ആയതിനാല്‍ കേരളത്തിന്റെ കലവറ എന്ന വിശേഷണം ജില്ലയ്ക്കുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം കരിമ്പനകള്‍ ഉളളതിനാല്‍ കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക…

ഡി. ബാലമുരളി  ഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ശ്രീ ഡി. ബാലമുരളി ഐ എ എസ്
District Police Chief, Palakkad
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ പി .എസ്. സാബു ഐ പി എസ്