രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ – ഐ.ഐ.ടി ( പി.ഡി.എഫ് 1 എം.ബി ) 29/07/2019 കാണുക (1 MB)
പ്രളയം – അപ്പീൽ കേസുകൾ II (പി.ഡി.എഫ്. 488 കെ.ബി) 25/07/2019 കാണുക (488 KB)
പ്രളയം – അപ്പീൽ കേസുകൾ I ( പി.ഡി.എഫ്. 95 കെ.ബി. ) 26/07/2019 കാണുക (96 KB)
കണ്ണമ്പ്ര – സാമൂഹ്യ പ്രത്യഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ( പി.ഡി.എഫ്. 5 എം.ബി. ) 22/07/2019 കാണുക (5 MB)
വാടനാംകുറിശ്ശി – സാമൂഹ്യ പ്രത്യഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ( പി.ഡി.എഫ്. 939 കെ.ബി. ) 22/07/2019 കാണുക (939 KB)
തത്തമംഗലം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ( പി.ഡി.എഫ്. 1,001 കെ.ബി. ) 22/07/2019 കാണുക (1,001 KB)
പ്രത്യുത്ഥാനം – മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളും & അപേക്ഷയും ( പി.ഡി.എഫ്. 758 കെ.ബി. ) 11/07/2019 കാണുക (758 KB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് – ലിസ്റ്റ് 2 – ( പി.ഡി.എഫ്. 10എം.ബി. ) 30/05/2019 കാണുക (10 MB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് – ലിസ്റ്റ് 1 – ( പി.ഡി.എഫ്. 10എം.ബി. ) 30/05/2019 കാണുക (10 MB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് ( പി.ഡി.എഫ്. 7 എം.ബി. ) 27/05/2019 കാണുക (7 MB)