രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കാലവർഷകെടുതി – 10,000 രൂപാ ആശ്വാസധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ (പി.ഡി.എഫ് 4.57 എം.ബി) 19/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
സാധനങ്ങള് നല്കിയവര്ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു (പി.ഡി.എഫ്. 125 കെ.ബി) 20/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(125 KB)
ജില്ലാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അധികാരികൾ (പി.ഡി.എഫ്. 250 കെ.ബി) 17/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(251 KB)
കാലവർഷകെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവിതരണം സംബന്ധിച്ച് (പി.ഡി.എഫ് 300 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(297 KB)
പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നാളെ (17-08-2018) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. (പി.ഡി.എഫ് 43 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(44 KB)
ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഉരുള് പൊട്ടല് മേഖലയിലുളളവര് മാറി നില്കണം(പി.ഡി.എഫ് 93 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(93 KB)
പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ (പി.ഡി.എഫ് 5 എം.ബി) 26/07/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
ജില്ലയിൽ 2018 മാർച്ച് 31 വരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ മിച്ചഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ (പി.ഡി.എഫ് 7 എം.ബി) 28/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി (പി.ഡി.എഫ് 4 എം.ബി) 16/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
ഡി.ഡി.സി. മീറ്റിംഗ് സെപ്റ്റംബർ 2017 (പി.ഡി.എഫ് 365 കെ.ബി) 01/10/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(364 KB)