രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തത്തമംഗലം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ( പി.ഡി.എഫ്. 1,001 കെ.ബി. ) 22/07/2019 കാണുക (1,001 KB)
പ്രത്യുത്ഥാനം – മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളും & അപേക്ഷയും ( പി.ഡി.എഫ്. 758 കെ.ബി. ) 11/07/2019 കാണുക (758 KB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് – ലിസ്റ്റ് 2 – ( പി.ഡി.എഫ്. 10എം.ബി. ) 30/05/2019 കാണുക (10 MB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് – ലിസ്റ്റ് 1 – ( പി.ഡി.എഫ്. 10എം.ബി. ) 30/05/2019 കാണുക (10 MB)
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് ( പി.ഡി.എഫ്. 7 എം.ബി. ) 27/05/2019 കാണുക (7 MB)
വോട്ടർ ഗൈഡ് – ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ( പി.ഡി.എഫ്. 6 എം.ബി. ) 18/04/2019 കാണുക (6 MB)
ടാങ്കർ ലോറികളുടെ ജിപിഎസ് നുള്ള ക്വോറ്റേഷൻ ( പി.ഡി.എഫ്. 94 KB ) 22/03/2019 കാണുക (94 KB)
കേരളം ഭൂ നികുതി – സർക്കുലർ (പി.ഡി.എഫ്. 3 എം.ബി.) 06/02/2019 കാണുക (3 MB)
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം അകത്തേത്തറ – നടക്കാവ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പാലക്കാട് ( പി.ഡി.എഫ് 2.98 എം.ബി) 02/02/2019 കാണുക (3 MB)
പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ധനസഹായത്തിന്‌ അർഹരായവരുടെ പട്ടിക (പി.ഡി.എഫ്. 1.4 എം.ബി.) 16/10/2018 കാണുക (1 MB)