ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് ( പി.ഡി.എഫ്. 7 എം.ബി. )

ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് ( പി.ഡി.എഫ്. 7 എം.ബി. )
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് ( പി.ഡി.എഫ്. 7 എം.ബി. ) 27/05/2019 കാണുക (7 MB)