പരാതി പരിഹാര അദാലത്

തുടക്കം : 16/06/2018 അവസാനം : 16/06/2018

വേദി : താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ചിറ്റൂർ

പരാതി പരിഹാര അദാലത് 16 ജൂൺ 2018 ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു