ജില്ലയിലെ ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍

മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം
മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം
വരിക്കാശ്ശേരി മന
വരിക്കാശ്ശേരി മന
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകം
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകം
ചെമ്പൈ സ്മാരകം
ചെമ്പൈ സ്മാരകം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം
ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം
ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം ഉദ്യാനം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം ഉദ്യാനം
നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ - രായിരനെല്ലൂർ മല
നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ - രായിരനെല്ലൂർ മല