ജില്ലയിലെ ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍

മലമ്പുഴ
മലമ്പുഴ ഡാം
മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം
മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം
വരിക്കാശ്ശേരി മന
വരിക്കാശ്ശേരി മന
ശിരുവാണി ഡാം
ശിരുവാണി ഡാം
ശിലാ ഉദ്യാനം
ശിലാ ഉദ്യാനം
വാടിക
വാടിക
ജൈന ക്ഷേത്രം
ജൈന ക്ഷേത്രം
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകം
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകം
ചെമ്പൈ സ്മാരകം
ചെമ്പൈ സ്മാരകം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം
ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം
ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം
നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേല
നെന്മാറ വേല
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം ഉദ്യാനം
കാഞ്ഞിരപുഴ ഡാം ഉദ്യാനം
അട്ടപ്പാടി
അട്ടപ്പാടി
മീന്‍വല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം
മീന്‍വല്ലം
കൽപ്പാത്തി
കൽപ്പാത്തി
നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ - രായിരനെല്ലൂർ മല
നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ - രായിരനെല്ലൂർ മല