പറമ്പിക്കുളം

പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം

മലയണ്ണാൻ
മലയണ്ണാൻ
പറമ്പിക്കുളത്ത്‌ നിന്നും
പറമ്പിക്കുളത്ത്‌ നിന്നും
ഓമനപ്രാവ്
ഓമനപ്രാവ്
പറമ്പിക്കുളം കന്നിമാര തേക്ക്
പറമ്പിക്കുളം കന്നിമാര തേക്ക്
ഗ്രീൻ ബാർബെറ്റ്
ഗ്രീൻ ബാർബെറ്റ്
കാട്ടുമൈന
കാട്ടുമൈന