Close

Electricity

KSEB

Mankara, Palakkad Road, Kottayi .678572

Phone : 04922285230

KSEB

Ottappalam

Phone : 04662244332

KSEB Office

Kuthanoor East, Palakkad 678721

Phone : 04922288008

KSEB Office

Mundur, Palakkad, 678592

Phone : 0491283400

KSEB Office

Kottaram Road, Alathur,678541

Phone : 04922222321

KSEB Office

Kanjikode, Palakkad,678621

Phone : 04912566232

KSEB Office

Vadakkanchery, Kerala, Palakkad DT,678686

Phone : 04922255013

KSEB Office

Pathiripala, Nagaripuram, Palakkad

Phone : 04912874404